⚫ Zhou Keping

⚪ Xu Yuqi

Game of Go played March 19, 2020 as part of 10th Taiwan Shiduan, preliminary between Zhou Keping (Black) and Xu Yuqi (White), analyzed using the go AI katago by lightvector with 10,000 visits per move.