⚫ Huang Youteng

⚪ Yu Lijun

Game of Go played June 8, 2020 as part of 5th Taiwan Xinren Wang, league B between Huang Youteng (Black) and Yu Lijun (White), analyzed using the go AI katago by lightvector with 10,000 visits per move.