⚫ Dang Xiyun

⚪ Xu Yuqi

Game of Go played September 6, 2020 as part of 8th Taiwan Zhonghuan Qisheng, round 1 between Dang Xiyun (Black) and Xu Yuqi (White), analyzed using the go AI katago by lightvector with 10,000 visits per move.