⚫ Bai Xinhui

⚪ Xu Yuqi

Game of Go played September 10, 2020 as part of 8th Taiwan Zhonghuan Qisheng, round 2 between Bai Xinhui (Black) and Xu Yuqi (White), analyzed using the go AI katago by lightvector with 10,000 visits per move.