Games

January 6, 2020
Mok Jinseok
Shin Minjun
21st Korean Maxim Cup - round 1

January 6, 2020
Li Qincheng
Jiang Weijie
34th Chinese Tianyuan - round 1

January 5, 2020
Yu Zhiying
Li Qincheng
34th Chinese Tianyuan - preliminary

January 5, 2020
Han Wonggyu
Yun Junsang
year 2019 Korean League - round 14

January 4, 2020
Fan Yin
Jiang Weijie
11th Chinese Longxing - group A

January 3, 2020
Seol Hyunjun
Na Hyun
3rd Korean Crown Haitai Cup - round 2

January 3, 2020
Choi Jaeyoung
Cho Hanseung
year 2019 Korean League - round 14

January 3, 2020
Chen Weiting
Yu Lijun
9th Ing Cup - Taiwanese preliminary

January 2, 2020
Lin Shuyang
Zhang Jiahuan
9th Ing Cup - Taiwanese preliminary

January 2, 2020
Kim Sangcheon
Park Geunho
3rd Korean Crown Haitai Cup - round 2