Games

January 2, 2020
Chen Qirui
Lin Yuting
9th Ing Cup - Taiwanese preliminary

January 2, 2020
Bai Xinhui
Yu Lijun
9th Ing Cup - Taiwanese preliminary